Algemene reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden

Van toepassing in België en in het Groothertogdom Luxemburg


Artikel 1 - TOEPASSINGSGEBIED


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling.


Artikel 2 - PROMOTIE

 1. De gegevens in de reisbrochure zijn bindend voor de reisorganisator of de -bemiddelaar die de brochure heeft uitgegeven, tenzij:
  - de wijzigingen in deze gegevens niet duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
  - er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen de partijen van het contract.
 2. De reisorganisator en/of bemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.


Artikel 3 - INFORMATIE TEN LASTE VAN DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR


De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht om:

 1. vóór het sluiten van het reisorganisatie- of het reisbemiddelingscontract de reizigers schriftelijk mede te delen:
  a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
  b) informatie over het aangaan en de inhoud van een bijstand en/of verzekering;
  c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten ;
 2. Ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
  a) dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
  b) naam, adres, telefoon- en faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij van de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks via de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
  c) voor het reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van een laattijdig gesloten contract.
 3. De vluchturen opgenomen in de brochure worden ter inlichting vermeld en zijn onder voorbehoud. Enkel het vluchtschema vermeld op de meest recente reisdocumenten is van toepassing. Eventuele vluchtwijzigingen geven in geen enkel geval recht op enige korting noch terugbetaling.
 4. Indien het definitieve vluchtuur met maximaal 30 minuten vervroegd wordt, zal de klant hiervan niet op voorhand verwittigd worden, daar hij in elk geval minimum 2 uur voor het vertrekuur op de luchthaven aanwezig moet zijn. Indien de reiziger dit voorschrift niet naleeft, kan hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen, ongeacht welke gevolgen zijn nalatigheid ook moge hebben.
 5. Noch Corsica Travel, noch de vliegtuigmaatschappij kan verantwoordelijk gesteld worden voor het missen van een aansluiting met een ander transportmiddel tengevolge van een vluchtvertraging.
 6. Een hotel zonder vervoer kan enkel gereserveerd worden na toestemming van de hotelreservatiedienst mits een toeslag van 75€ dossierkosten per persoon.
 7. Minderjarige kinderen moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs met foto en moeten ingeschreven zijn op de reispas van hun ouders. Baby’s en minderjarige kinderen die niet vergezeld van hun ouders reizen, dienen een attest waarvan de handtekeningen gewettigd werden door het gemeentebestuur, voor te leggen. Dit attest vermeld dat de ouders aan hun kinderen de toestemming geven alleen te reizen en dient volgende gegevens te bevatten: heen- en terugreisdatum, land van bestemming, verblijfadres in het buitenland evenals het domicilieadres.
 8. Indien een reiziger bij de afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zullen de daaruit voortvloeiende kosten niet op Corsica Travel kunnen worden verhaald.Artikel 4 - INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER


De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 5 – TOT STANDKOMING VAN HET CONTRACT

 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon conform aan de wet aan de reiziger te overhandigen.
 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.


Artikel 6 – DE PRIJS

 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
  a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
  b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
  c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleidingen zullen geven tot een verlaging van de prijs.
 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
 3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald

 
Artikel 7 - BETALING VAN DE REISSOM

 1. Behalve indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger bij het tekenen van de bestelbon, als voorschot, 30% van de totaalprijs, met een minimum van 60€. Het niet betalen van dit voorschot leidt automatisch tot annulatie van de reservatie zonder enige vergoeding.
  Met uitzondering: wanneer enkel de vlucht of enkel de bootovertocht gereserveerd wordt, dan wordt een betaling van de volledige som bij de inschrijving geëist.
 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger
 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
 4. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.
 5. Elke reis die niet volledig betaald is op de vertrekdatum geeft ons het volste recht de som met 10% te verhogen bij wijze van forfaitaire en niet te verlagen onkostenvergoeding, met een minimum van 50€.


Artikel 8 - OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING

 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het reiscontract. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn gezamelijk verantwoordelijk voor de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht. Deze kosten zijn als volgt forfaitair vastgesteld : wijziging aan de namen of andere toevoegingen: 60€ per persoon.


Artikel 9 - WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER


Vraagt de reiziger om een wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Elke wijziging moet schriftelijk worden aangevraagd met volgende facturatie kosten als gevolg:

 1. Voor flight only :
  De wijziging wordt als annulering beschouwd gevolgd door een nieuwe boeking.
 2. Voor de pakketten en andere arrangementen :
  Meer dan 60 dagen voor het vertrek rekenen wij 60€ per reiziger.
  Minder dan 60 dagen voor het vertrek wordt een wijziging beschouwd als een annulering, gevolgd door een nieuwe inschrijving.


Artikel 10 - WIJZIGING VOOR DE AFREIS DOOR DE REISORGANISATOR

 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
 3. Indien de reiziger de wijziging aanvaardt, dan moet er een nieuw contract of een bijvoegsel van het contract worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs wordt vermeld.
 4. Indien de reiziger de wijziging niet aanvaardt, dan mag hij de toepassing vragen van artikel 11.


Artikel 11 - VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR AFREIS

 1. Indien de organisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te schrijven omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
  a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een toeslag dient te betalen: indien de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, dan moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk aan de reiziger terugbetalen;
  b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
  a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het nodige minimum aantal reizigers, voorzien in het contract voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract vermelde termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht
  b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


Artikel 12 - GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-UITVOERING VAN DE REIS

 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
 2. Indien er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijken te zijn of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.
 4. Elke reis ingekort door de reiziger, alle niet gebruikte diensten ten gevolge van de reiziger of gedeeltelijk gebruikte biljetten kunnen niet gelden voor eventuele terugbetaling. De reiziger die zich niet aanmeldt bij het vertrek van een speciale vlucht of charter (no show) kan geen beroep doen op terugbetaling.


Artikel 13 - VERBREKING DOOR DE REIZIGER


De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te schrijven omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.
Elke annulering moet schriftelijk gebeuren en leidt tot de facturering van de volgende kosten:

 1. Voor de losse vluchten:
  Tot de dag voor het vertrek zal het totaal te betalen bedrag (100% kosten) gefactureerd worden met uitzondering van 12,50€ per traject. Geen terugbetaling mogelijk in geval van geen aanmelding op de dag van het vertrek.
 2. Voor packages en diensten ter plaatse:
  Meer dan 60 dagen voor de vertrekdatum, wordt er 10 % van de totaalprijs van de reis aangerekend met een minimum van 100€ per reiziger, verhoogd met de gefactureerde kosten door de luchtvaart- of veerdienstmaatschappij.
  Tussen 60 en 31 dagen voor de vertrekdatum, rekenen wij 20% van de totaalprijs van de reis aangerekend met een minimum van 150€ per reiziger, verhoogd met de gefactureerde kosten door de luchtvaart- of veerdienstmaatschappij.
  Tussen 30 en 16 dagen voor de vertrekdatum, rekenen wij 50% van de totaalprijs aan, verhoogd met de gefactureerde kosten door de luchtvaart- of veerdienstmaatschappij.
  Tussen 15 en 8 dagen voor de vertrekdatum, rekenen wij 80% van de totaalprijs aan, verhoogd met de gefactureerde kosten door de luchtvaart- of veerdienstmaatschappij.
  Op minder dan 8 dagen voor vertrek factureren wij 100% van het totale bedrag van de reis.
 3. Overtochten en lijnvluchten:
  Sommige tarieven zijn onderwerp van strikte bijzondere en specifieke voorwaarden die enkel bevestigd kunnen worden op het moment van de reservatie.
 4. Voor de catamaran cruises en het verhuur van villa's :
  Meer dan 60 dagen voor het vertrek rekenen wij 30% aan van het totaal reisbedrag.
  Tussen 60 en 31 dagen voor het vertrek rekenen wij 50% aan van het totaal reisbedrag.
  Minder dan 31 dagen voor het vertrek rekenen wij 100 % aan van het totaal reisbedrag.
 5. Voor de hotels Casadelmar en La Plage Casadelmar:
  Meer dan 28 dagen voor het vertrek rekenen wij 20% aan van het totaal reisbedrag.
  Op 28 dagen of minder voor het vertrek rekenen wij 100 % aan van het totaal reisbedrag.

 Gezien de annulatiekosten raden wij ten sterkste aan dat de reiziger een annulatieverzekering neemt.


Artikel 14 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
 2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract begrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
 5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.


Artikel 15 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER


De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.


Artikel 16 - KLACHTENREGELING

 1. Vóór de afreis:
  Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of -organisator.
 2. Tijdens de reis:
  Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
 3. Na de reis:
  Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.


Artikel 17 - VERZOENINGSPROCEDURE

 1. In geval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: e-mail: conciliation.clv@skynet.be


Artikel 18 ARBITRAGE OF RECHTBANK

 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de gewone rechtbank.
 2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.
 3. De reisorganisator of reisbemiddelaar die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag 1250 euro bedraagt of meer. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
 4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 5. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
  Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u), fax: 02 277 91 00
  City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
  e-mail: clv.gr@skynet.be
 6. Bij geschillen betreffende een online aankoop, kunt u tevens beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr


Artikel 19 - VERZEKERINGEN
 

 1. Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid: Corsica Travel is verzekerd bij Axa Belgium.
 2. Verzekering tegen financieel onvermogen: Corsica Travel is verzekerd bij het Garantiefonds Reizen.

In geval van financieel onvermogen vanwege de reisorganisator en/ of reisbemiddelaar waarbij het reiscontract afgesloten is, kan u steeds beroep doen bij het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan, 8 - 1130 Brussel.

De teksten van deze algemene voorwaarden zijn die van de Geschillencommissie Reizen vzw, met uitzondering van de cursief gedrukte paragrafen, die specifiek zijn voor Corsica Travel. Dit doet niets af aan hun dwingend karakter.

Verantwoordelijke uitgever: Corsica Travel - 23/11/2015 - Lic.: A5634. Corsica Travel - Weezenstraat 8 - 7850 Edingen - België - Ondernemingsnummer : 0867.194.054