Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering

1) In welke gevallen bent u verzekerd m.b.t. de waarborg annulering?
De verzekeraar garandeert steeds (tot € 10.000/dossier):
- de annuleringskosten, met uitsluiting van alle dossierkosten, wanneer u het reiscontract annuleert vóór de vertrekdatum OF
- de wijzigingskosten, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u uw reis wijzigt vóór de vertrekdatum OF
- de huurprijs naar rato van het aantal personen, indien u niet deelneemt aan de reis, en uw metgezellen de huur wel behouden OF
- de reissom/huurprijs naar rato van de niet-genoten periode, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u de reis te laat aanvangt.

In de volgende gevallen:
Ziekte, ongeval, complicatie tijdens de zwangerschap of overlijden van uzelf, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad, de persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt (indien dit slechts 1 persoon betreft), de persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont, de persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.
Uw zwangerschap op zich en dit indien de reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het verzekeringscontract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven.
De premature bevalling van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. (Onder premature bevalling wordt verstaan elke bevalling voor de 33ste week van de zwangerschap).
Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen, op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was, en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.
Verdwijning of kidnapping van uzelf, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad graad.
Het openbaar vervoermiddel, uw persoonlijk voertuig of dat van uw reisgezel waarmee u zich naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement (transport, verblijf, …) begeeft wordt tijdens dat traject of binnen de 5 dagen ervoor geïmmobiliseerd door een verkeersongeval, een panne, een brand, een diefstal of vandalisme en kan niet meer rijklaar gemaakt worden zodat u uw vertrekpunt niet meer tijdig kan bereiken.
 Het voertuig dat de transfer verzekert naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement wordt geïmmobiliseerd tijdens dat traject, loopt vertraging op of blijft in gebreke ten gevolge van een onverwachte, onaangekondigde gebeurtenis die niet te voorzien was, waardoor u het vertrek mist van het gereserveerde transport uit uw reiscontract dat u naar uw eerste bestemming diende te brengen.
• U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als werknemer, uitgezonderd ontslag om dringende redenen.
• U sluit een arbeidscontract af voor een duur van tenminste 3 maanden op voorwaarde dat u: ofwel als werkzoekende was ingeschreven bij de V.D.A.B. of een andere bevoegde overheid, ofwel de afgelopen drie maand afstudeerde of uw opleiding beëindigde.
• U bent beroepsmilitair en u dient op militaire of humanitaire missie te vertrekken en op voorwaarde dat deze missie niet te voorzien was op het ogenblik van de boeking van de reis.
• U mag om medische redenen niet worden ingeënt of geïmmuniseerd, op voorwaarde dat dit door de plaatselijke autoriteiten verplicht is.
• U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen: voor een orgaantransplantatie, voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening, voor een onverwachte missie voor een officiële humanitaire organisatie, voor de adoptie van een kind, als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief, als jurylid voor het Hof van Assisen.
Uw echtscheiding voor zover de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
Uw feitelijke scheiding voor zover één van beide duurzame partners van domicilie veranderde na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
• U moet een herexamen afleggen, op voorwaarde dat dit plaatsvindt tijdens of binnen de 31 dagen na de reis, en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is.
Diefstal van uw identiteitsdocumenten of uw visum binnen de 48 uren voor vertrek op voorwaarde dat u deze diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven.
Het visum dat u nodig heeft om het gereserveerde reisarrangement te ondernemen wordt geweigerd.
• De toegang tot het land van uw bestemming wordt u geweigerd, op voorwaarde dat u in het bezit bent van alle wettelijk vereiste documenten.
Het plotse overlijden van uw hond of kat binnen de 7 dagen voor uw vertrek mits voorlegging van een certificaat van overlijden door een dierenarts waaruit blijkt dat uw huisdier in goede gezondheid verkeerde op het moment van de boeking van de reis.
• U wordt onverwacht uit uw huurwoning gezet op voorwaarde dat uw huurcontract bij de boeking van de reis nog niet was opgezegd door de eigenaar van de woning en op voorwaarde dat u de woning moet verlaten tussen de datum waarop de reis geboekt werd en 30 dagen na de datum waarop de terugreis oorspronkelijk gepland was.
• Een bejaarde bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dient het rusthuis waar hij/zij verblijft onverwacht te verlaten binnen de 30 dagen voor de datum van vertrek zoals deze oorspronkelijk gepland was en u Allianz Global Assistance een schriftelijk attest van de instelling kan voorleggen.
• Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen of met slechts 1 reisgezel moet reizen.

De ziekte, of het letsel in geval van ongeval, dient men steeds medisch te laten objectiveren.
- Ziekte: een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval en die vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.
- Ongeval: een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die een lichamelijk letsel veroorzaakt dat vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.

2) In welke gevallen bent u niet verzekerd m.b.t. de waarborg annulering?
De terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten is niet gewaarborgd indien u uw reis moet annuleren of wijzigen in de volgende gevallen:

• Alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de onderschrijving van de polis (behalve indien het ziektebeeld gestabiliseerd was 2 maanden vóór de onderschrijving van de polis).
• Psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien er op het ogenblik van het schadegeval een bestendig verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling.
• Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme.
• Opzettelijke of vrijwillige handelingen behalve zelfmoord en zelfmoordpoging.
• Deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige zelfverdediging.
• Deelname, beroepshalve of uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke sport of competitie, en de trainingen.
• Elke deelname aan een sport of een competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally’s, raids, ...), en de trainingen.
• Werkzaamheden waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden.
• Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, of het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen.
• Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer; tenzij in het buitenland, indien het schadegeval zich voordoet gedurende de eerste 14 dagen vanaf het begin van dit voorval in het land waar u verblijft, en indien u door dit voorval werd verrast.
• Terroristische aanslagen behalve voor de repatriëring en de medische kosten minder dan 2.500 EUR.
• Vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrij verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping, of terrorisme.
• Epidemieën en quarantaine.
• Dossierkosten.
• De normale bevalling en de ingrepen die verband houden met het normale verloop van een zwangerschap..

3) In welke gevallen bent u verzekerd m.b.t. de waarborg compensatiereis?
Allianz Global Assistance vergoedt u een nieuw reiscontract, via dezelfde reisbemiddelaar, onder de vorm van een nominatieve, niet-overdraagbare waardebon die geldig blijft tot 18 maanden na het schadegeval. De tegenwaarde ervan zal uitbetaald worden tot maximaal de reissom/huurprijs die u heeft betaald voor het afgebroken reiscontract.

Toepassing :
• U wordt om een medische reden voortijdig gerepatrieerd wegens uw ziekte of uw ongeval: indien de repatriëring contractueel voorzien is en vergoed werd door Allianz Global Assistance of een andere assistancemaatschappij, biedt Allianz Global Assistance u een compensatiereis aan voor een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag.
• Het totaal verlies van uw voertuig ten gevolge van een ongeval tijdens uw reis, met uitzondering van de terugreis: Allianz Global Assistance biedt u een compensatiereis aan voor een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag.
• U wordt voortijdig om een andere reden gerepatrieerd: indien de repatriëring contractueel voorzien is en vergoed werd door Allianz Global Assistance of een andere assistancemaatschappij en indien deze maatschappij deze repatriëring voorafgaandelijk goedkeurde, biedt Allianz Global Assistance u een compensatiereis aan die berekend is naar rato van uw resterende nachten vanaf het ogenblik dat Allianz Global Assistance of de andere assistancemaatschappij uw verzoek om repatriëring ontving, tot de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

4) In welke gevallen bent u niet verzekerd m.b.t. de waarborg compensatiereis?
De waarborg compensatiereis is niet geldig in de volgende gevallen:
• Zie de uitzonderingen m.b.t. de waarborg « annulering ».
• De repatriëring in geval van immobilisatie van een voertuig, indien dit voertuig in minder dan 5 dagen herstelbaar is.
• De verplaatsingen in het kader van uw professionele activiteiten.

Akkoordnr 2641 : « Annulatie en compensatiereis à la carte » Allianz Global Assistance