Verzekering annulering + bijstand + bagage

Verzekering annulering + bijstand + bagage

1) In welke gevallen bent u verzekerd m.b.t. de waarborg annulatie?
De verzekeraar garandeert steeds (tot € 10.000/persoon) :
- de annulatiekosten, met uitsluiting van alle dossierkosten, wanneer u het reiscontract annuleert vóór de vertrekdatum OF
- de wijzigingskosten, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u uw reis wijzigt vóór de vertrekdatum OF
- de huurprijs naar rato van het aantal personen, indien u niet deelneemt aan de reis, en uw metgezellen de huur wel behouden OF
- de reissom/huurprijs naar rato van de niet-genoten periode, beperkt tot de vergoeding in geval van annulering, indien u de reis te laat aanvangt.

In de volgende gevallen:
Ziekte, ongeval, complicatie tijdens de zwangerschap of overlijden van uzelf, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad, de persoon die tijdens uw reis uw beroepsactiviteiten overneemt (indien dit slechts 1 persoon betreft), de persoon die tijdens uw reis toezicht houdt op uw minderjarige kinderen of op elke mindervalide die bij u inwoont, de persoon bij wie u in het buitenland zou logeren, zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon waarmee hij gewoonlijk in gezinsverband samenleeft, of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad.
Uw zwangerschap op zich en dit indien de reis voorzien was tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap en indien het verzekeringscontract voor het begin van de zwangerschap werd onderschreven.
De premature bevalling van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. (Onder premature bevalling wordt verstaan elke bevalling voor de 33ste week van de zwangerschap).
Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen, op voorwaarde dat deze schade plots is opgetreden, niet te voorzien was, en uw aanwezigheid door deze schade absoluut vereist is en niet kan worden uitgesteld.
Verdwijning of kidnapping van uzelf, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite, elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad graad.
Het openbaar vervoermiddel, uw persoonlijk voertuig of dat van uw reisgezel waarmee u zich naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement (transport, verblijf, …) begeeft wordt tijdens dat traject of binnen de 5 dagen ervoor geïmmobiliseerd door een verkeersongeval, een panne, een brand, een diefstal of vandalisme en kan niet meer rijklaar gemaakt worden zodat u uw vertrekpunt niet meer tijdig kan bereiken.
 Het voertuig dat de transfer verzekert naar het vertrekpunt van uw gereserveerd reisarrangement wordt geïmmobiliseerd tijdens dat traject, loopt vertraging op of blijft in gebreke ten gevolge van een onverwachte, onaangekondigde gebeurtenis die niet te voorzien was, waardoor u het vertrek mist van het gereserveerde transport uit uw reiscontract dat u naar uw eerste bestemming diende te brengen.
• U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als werknemer, uitgezonderd ontslag om dringende redenen.
• U sluit een arbeidscontract af voor een duur van tenminste 3 maanden op voorwaarde dat u: ofwel als werkzoekende was ingeschreven bij de V.D.A.B. of een andere bevoegde overheid, ofwel de afgelopen drie maand afstudeerde of uw opleiding beëindigde.
• U bent beroepsmilitair en u dient op militaire of humanitaire missie te vertrekken en op voorwaarde dat deze missie niet te voorzien was op het ogenblik van de boeking van de reis.
• U mag om medische redenen niet worden ingeënt of geïmmuniseerd, op voorwaarde dat dit door de plaatselijke autoriteiten verplicht is.
• U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft, wordt opgeroepen: voor een orgaantransplantatie, voor een onverwachte en niet-beroepshalve militaire herhalingsoefening, voor een onverwachte missie voor een officiële humanitaire organisatie, voor de adoptie van een kind, als getuige voor een rechtbank ingevolge een oproeping bij gerechtsbrief, als jurylid voor het Hof van Assisen.
Uw echtscheiding voor zover de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
Uw feitelijke scheiding voor zover één van beide duurzame partners van domicilie veranderde na de boeking van de reis en u ons daarvan een officieel document overmaakt.
• U moet een herexamen afleggen, op voorwaarde dat dit plaatsvindt tijdens of binnen de 31 dagen na de reis, en dat uitstel van het herexamen onmogelijk is.
Diefstal van uw identiteitsdocumenten of uw visum binnen de 48 uren voor vertrek op voorwaarde dat u deze diefstal bij de bevoegde instanties heeft aangegeven.
Het visum dat u nodig heeft om het gereserveerde reisarrangement te ondernemen wordt geweigerd.
• De toegang tot het land van uw bestemming wordt u geweigerd, op voorwaarde dat u in het bezit bent van alle wettelijk vereiste documenten.
• Het plotse overlijden van uw hond of kat binnen de 7 dagen voor uw vertrek mits voorlegging van een certificaat van overlijden door een dierenarts waaruit blijkt dat uw huisdier in goede gezondheid verkeerde op het moment van de boeking van de reis.
• U wordt onverwacht uit uw huurwoning gezet op voorwaarde dat uw huurcontract bij de boeking van de reis nog niet was opgezegd door de eigenaar van de woning en op voorwaarde dat u de woning moet verlaten tussen de datum waarop de reis geboekt werd en 30 dagen na de datum waarop de terugreis oorspronkelijk gepland was.
• Een bejaarde bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dient het rusthuis waar hij/zij verblijft onverwacht te verlaten binnen de 30 dagen voor de datum van vertrek zoals deze oorspronkelijk gepland was en u Allianz Global Assistance een schriftelijk attest van de instelling kan voorleggen.
• Een reisgezel annuleert op basis van één van de voornoemde redenen zodat u alleen of met slechts 1 reisgezel moet reizen.

De ziekte, of het letsel in geval van ongeval, dient men steeds medisch te laten objectiveren.
- Ziekte: een stoornis in de gezondheidstoestand, te wijten aan een andere oorzaak dan een ongeval en die vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.
- Ongeval: een plotse, uitwendige gebeurtenis buiten uw wil, die een lichamelijk letsel veroorzaakt dat vastgesteld en gediagnosticeerd werd door een geneesheer.

2) In welke gevallen bent u niet verzekerd m.b.t. de waarborg annulatie?
De terugbetaling van de annulatie- of wijzigingskosten is niet gewaarborgd indien u uw reis moet annuleren of wijzigen in de volgende gevallen:
• Alle ziektes of ongevallen die bestonden op het ogenblik van de onderschrijving van de polis (behalve indien het ziektebeeld gestabiliseerd was 2 maanden vóór de onderschrijving van de polis).
• Psychische, psychosomatische of zenuwstoornissen, behalve indien er op het ogenblik van het schadegeval een bestendig verblijf is van meer dan 7 opeenvolgende dagen in een verplegingsinstelling.
• Overmatig gebruik van geneesmiddelen, gebruik van drugs, verdovende of opwekkende middelen, dronkenschap of alcoholisme.
• Opzettelijke of vrijwillige handelingen, roekeloos gedrag, behalve zelfmoord en zelfmoordpoging.
• Deelname aan weddenschappen, misdaden of vechtpartijen, behalve in geval van wettige zelfverdediging.
• Deelname, beroepshalve of uit hoofde van een bezoldigd contract, aan om het even welke sport of competitie, en de trainingen.
• Elke deelname aan een sport of een competitie waarin motorrijtuigen gebruikt worden (proeven, wedstrijden, rally’s, raids, ...), en de trainingen.
• Werkzaamheden waaraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden.
• Staking, beslissing van de overheid, beperking van het vrije verkeer, radioactieve straling, of het vrijwillig veronachtzamen van wettelijke of officiële bepalingen.
• Oorlog, burgeroorlog, opstand, revolutie of oproer; tenzij in het buitenland, indien het schadegeval zich voordoet gedurende de eerste 14 dagen vanaf het begin van dit voorval in het land waar u verblijft, en indien u door dit voorval werd verrast.
• Terroristische aanslagen behalve voor de repatriëring en de medische kosten minder dan 2.500 EUR.
• Vertragingen of het niet nakomen van overeengekomen diensten, in geval van overmacht, niet te verwachten voorval, staking, burgeroorlog of oorlog, oproer, volksopstand, beslissing van de overheid, beperking van het vrij verkeer, radioactieve straling, explosie, sabotage, kaping, of terrorisme.
• Epidemieën en quarantaine.
• Dossierkosten.
• De normale bevalling en de ingrepen die verband houden met het normale verloop van een zwangerschap..

3) In welke gevallen bent u verzekerd m.b.t. de waarborg compensatiereis?
Allianz Global Assistance vergoedt u een nieuw reiscontract, via dezelfde reisbemiddelaar, onder de vorm van een nominatieve, niet-overdraagbare waardebon die geldig blijft tot 18 maanden na het schadegeval. De tegenwaarde ervan zal uitbetaald worden tot maximaal de reissom/huurprijs die u heeft betaald voor het afgebroken reiscontract.

Toepassing :
• U wordt om een medische reden voortijdig gerepatrieerd wegens uw ziekte of uw ongeval: indien de repatriëring contractueel voorzien is en vergoed werd door Allianz Global Assistance of een andere assistancemaatschappij, biedt Allianz Global Assistance u een compensatiereis aan voor een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag.
• Het totaal verlies van uw voertuig ten gevolge van een ongeval tijdens uw reis, met uitzondering van de terugreis: Allianz Global Assistance biedt u een compensatiereis aan voor een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag.
• U wordt voortijdig om een andere reden gerepatrieerd: indien de repatriëring contractueel voorzien is en vergoed werd door Allianz Global Assistance of een andere assistancemaatschappij en indien deze maatschappij deze repatriëring voorafgaandelijk goedkeurde, biedt Allianz Global Assistance u een compensatiereis aan die berekend is naar rato van uw resterende nachten vanaf het ogenblik dat Allianz Global Assistance of de andere assistancemaatschappij uw verzoek om repatriëring ontving, tot de laatste dag van de reisduur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden.

4) In welke gevallen bent u niet verzekerd m.b.t. de waarborg compensatiereis?
De waarborg compensatiereis is niet geldig in de volgende gevallen:
• Idem als bij de uitsluitingen m.b.t. de waarborg “ annulatie” .
• De repatriëring in geval van immobilisatie van een voertuig, indien dit voertuig in minder dan 5 dagen herstelbaar is.
• De verplaatsingen in het kader van uw professionele activiteiten.

5) In welke gevallen bent u verzekerd m.b.t. de waarborg bijstand aan personen?
Allianz Global Assistance vergoedt het hiernavolgende n.a.v. uw medische kosten, ten gevolge van uw ziekte of ongeval, u overkomen in het buitenland (belangrijkste uitbetalingen):

• De buitenlandse medische kosten (onbeperkt en zonder vrijstelling), na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij de sociale zekerheid of de verzekering van uw ziekenfonds. In geval van hospitalisatie kan Allianz Global Assistance de medische kosten voorschieten.
• Het plaatselijk vervoer in het buitenland, naar de dichtstbijzijnde geneesheer of het dichtstbijzijnde hospitaal voor het ontvangen van de eerste zorgen.
• Het plaatselijk vervoer in het buitenland, per ziekenwagen, indien voorgeschreven door een geneesheer.
• Het plaatselijk vervoer in het buitenland, van uw verzekerde reisgezellen om u in het hospitaal te bezoeken, tot 65 EUR.
• In geval van een ongeval u overkomen in het buitenland, en op voorwaarde dat u reeds in het buitenland een geneesheer of tandarts heeft geraadpleegd en u in het buitenland medische kosten had: De medische nabehandelingskosten in het land van uw woonplaats tot 1 jaar na uw ongeval en tot maximaal 6.250 EUR/ verzekerde persoon, na aftrek van de vergoedingen waarop u recht heeft bij de sociale zekerheid of de verzekering van uw ziekenfonds.
• De vergoeding tot 3.750 EUR/verzekerde persoon van de werkingskosten van een reddings- of opsporingsdienst bij uw ongeval of verdwijning.

6) In welke gevallen bent u niet verzekerd m.b.t. de waarborg bijstand aan personen?
De waarborg bijstand aan personen is niet geldig in de volgende gevallen:
• Idem als bij de uitsluitingen m.b.t. de waarborg “ annulatie”.
• Kuren, heliotherapie, dieetbehandelingen, preventieve geneeskunde, check-up, periodieke controle- of observatieonderzoek, contraceptie, prothesen, optiekkosten, brillen, brilglazen, contactlenzen, krukken, medische apparaten, inenting en entstoffen.
• Esthetische ingrepen of behandelingen, tenzij ze medisch noodzakelijk zijn door een lichamelijk letsel ingevolge een ongeval.
• Diagnose, behandeling en medicatie, die niet erkend zijn door de sociale zekerheid van het land van uw woonplaats (bijvoorbeeld: België: R.I.Z.I.V.).
• Zwangerschap, tenzij in geval van duidelijke en onvoorspelbare complicaties. Alle schadegevallen na 26 weken zwangerschap, vrijwillige zwangerschapsonderbreking, of de bevalling en de ingrepen die eruit voortvloeien zijn in ieder geval van de waarborg uitgesloten.

7) In welke gevallen bent u verzekerd m.b.t. de waarborg reisgoed?
Allianz Global Assistance verzekert uw reisgoed tot maximaal € 1.250/persoon en tot € 250/persoon voor de eerst noodzakelijke aankopen in het buitenland in de volgende gevallen:
• Diefstal.
• Gedeeltelijke of totale beschadiging.
• Niet aflevering door het openbaar vervoer, een private transportonderneming of de reisorganisator na hun bewaarneming.
• Vertraging van de aflevering op de plaats van reisbestemming in het buitenland met minstens 12 uur door het openbaar vervoer, een private transportonderneming of de reisorganisator na hun bewaarneming.

8) In welke gevallen bent u niet verzekerd m.b.t. de waarborg reisgoed?
De waarborg reisgoed is niet geldig in de volgende gevallen of voor de hiernavolgende voorwerpen:
• Idem als bij de uitsluitingen m.b.t. de waarborg “annulatie”.
• Waardevolle voorwerpen, tenzij:
• In geval van diefstal gepleegd met fysiek geweld op de persoon terwijl de waardevolle voorwerpen zich onder uw toezicht bevinden of door u worden gedragen;
• In geval van diefstal uit de in de muur ingebouwde safe van uw hotelkamer of vakantiewoning, of uit de in de muur ingebouwde centrale safe van het hotel of het vakantiedomein waarin u de waardevolle voorwerpen in bewaring gaf, indien er gekenmerkte inbraak is in de safe.
• Munten, bankbiljetten, cheques, andere waardepapieren, reisbiljetten, foto’s, postzegels, alle documenten of bewijzen, sleutels.
• Schoonheidsproducten.
• Fietsen, tenten, zeilplanken, materiaal voor diepzeeduiken, en de voorwerpen die niet als reisgoed worden beschouwd; alsmede hun onderdelen en toebehoren. De hierin of hierop zonder toezicht achtergelaten voorwerpen zijn eveneens uitgesloten.
• Muziekinstrumenten, tapijten, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, verzamelingen.
• Prothesen, krukken, rolstoelen en medische apparaten.
• Brillen, zonnebrillen, brilglazen, contactlenzen, behalve als die vernietigd of beschadigd zijn ingevolge een ongeval met lichamelijk letsel.
• Gsm, hardware en software.
• Bestaande gebreken van het reisgoed.
• Het weglopen van vloeistoffen, vette materialen, kleurstoffen of bijtende producten, die bij het reisgoed horen.
• Beschadiging van breekbaar reisgoed zoals aardewerk, voorwerpen in glas, porselein en marmer.
• Beschadiging van de buiten een gebouw en zonder toezicht achtergelaten voorwerpen.
• Het verlies, het vergeten of het zoek raken van reisgoed.
• Krassen en schrammen toegebracht op reiskoffers, reiszakken en verpakkingen tijdens het transport.
• Waardevolle voorwerpen vervoerd door de luchtvaartmaatschappij.

9) In welke gevallen bent u verzekerd m.b.t. de waarborg Home Assistance?
Allianz Global Assistance verleent bijstand in geval van zware stoffelijke schade aan uw huis terwijl u op reis bent zoals de verplaatsings- en depannagekosten van een slotenmaker tot € 100, uw repatriëringskosten, de vergoeding van 1 hotelnacht voor u en elke verzekerde persoon die met u in gezinsverband samenleeft,…

10) In welke gevallen bent u niet verzekerd m.b.t. de waarborg Home Assistance?
Idem als bij de uitsluitingen m.b.t. de waarborgen “annulatie” en “bijstand aan personen”.

11) In welke gevallen bent u verzekerd m.b.t. de waarborg bijstand aan het voertuig (optie)?
Allianz Global Assistance organiseert en betaalt in België en Europa de pechverhelping en de sleping, het vervoer en de repatriëring in geval van immobilisatie van het voertuig door pech, ongeval, diefstal, brand of vandalisme.

12) In welke gevallen bent u niet verzekerd m.b.t. de waarborg bijstand aan het voertuig (optie)?
• Idem als bij de uitsluitingen m.b.t. de waarborg “annulatie”.
• Technische stoornis tijdens uw verplaatsing, die op het moment van het vertrek vanuit uw woonplaats bekend was; slechte staat van het voertuig; gebrekkig onderhoud van het voertuig; herhaalde pech of verergering van de pech, ingevolge het niet herstellen van het voertuig; het systematisch terugroepen van een serie voertuigen.
• Gewone onderhoudskosten en -werken; brandstofkosten en -pech; kosten van onderdelen en wisselstukken; herstellingskosten; kosten door sleutelproblemen, tenzij in geval van het in de wagen binnensluiten van een voertuigsleutel.
• Douane-, transit- en tolkosten, taksen, boetes en restaurantkosten.
• Diefstal, verlies of beschadiging van het verzekerde voertuig, de vervoerde voorwerpen, onderdelen, accessoires of reisgoed, opgelopen tijdens een herstelling, sleping, transport of repatriëring. Alleen de pechverhelper, de hersteller of de vervoerder is aansprakelijk voor de door hem uitgevoerde prestaties.
• Het stopzetten van de productie van wisselstukken door de constructeur, de onbeschikbaarheid van de wisselstukken of elke vertraging te wijten aan de vervoerder van de wisselstukken.
• Verzending van een motor.

13) In welke gevallen bent u verzekerd m.b.t. de waarborg Kapitaal Reisongevallen?
Allianz Global Assistance vergoedt in geval van overlijden (ingevolge een ongeval) of blijvende invaliditeit een schadevergoeding van maximaal € 12.500/persoon.

14) In welke gevallen bent u niet verzekerd m.b.t. de waarborg Kapitaal Reisongevallen?
• Idem als bij de uitsluitingen m.b.t. de waarborg “annulatie”.
• Personen ouder dan 75 jaar.
• Sporten met een motorvoertuig of –boot, vliegsporten, parachutespringen, solo-zeilen, alpinisme, gletsjertochten zonder gids, skispringen, skizeilen, speedskiën, ijshockey, bobslee, skeleton, gevechtssporten, speleologie.
• Epidemieën, infecties, vergiftiging, milieuvervuiling of natuurrampen.
• Zonnesteek, bevriezing of bloedaandrang, behalve indien dit feit het gevolg is van een verzekerd ongeval.
• Luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers.
• Gebruik van tweewielige gemotoriseerde landvoertuigen met een cilinder-inhoud van meer dan 49 cc.
• Abdominale en laagabdominale hernia.
• Oorlog, invasie, daden van buitenlandse vijanden, gijzeling, militaire acties, burgeroorlog, opstand, revolutie, oproer, militaire of wederrechtelijke macht, krijgswet, militaire oefenperiodes, mobilisaties, wederoproepingen en brandweeroefeningen.

Akkoordnr 2640 : "Exclusive Europe Sélection" Allianz Global Assistance