Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Onze onderneming bekommert zich om uw persoonlijke informatie en de relatie met onze (potentiële) klanten en partners en streeft daarom naar een transparante behandeling van deze gegevens. Wij verzoeken u deze verklaring omtrent uw wettelijke rechten en plichten aandachtig te lezen.

1. BEGRIPPEN

In het beleid van de verwerking van gegevens worden de onderstaande begrippen gebruikt.
- Een persoonlijk gegeven: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bv.: naam, INSZ, email adres, adres, GSM, …).
- Een verwerking: een uitgevoerde actie met betrekking tot persoonlijke gegevens (verzamelen, opslaan, beheren, vernietigen, wissen, …)
- Een verwerkingsverantwoordelijke: natuurlijk of rechtspersoon die de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt bepaalt.
- Een gegevensverwerker: een natuurlijk of rechtspersoon die persoonsgegevens uitsluitend namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

2. ONZE ONDERNEMING

Onze onderneming is genaamd CORSICA TRAVEL SPRL. Onze onderneming is ingeschreven bij de KBO onder N°867.194.054. De maatschappelijke zetel is gelegen in de Weezenstraat 8 te 7850 Edingen in België.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is dhr. Eric Cavelier.
Adres: Weezenstraat, 8 - 7850 Edingen, België.
Email: eric.c@corsicatravel.be
Als verwerkingsverantwoordelijke is onze organisatie verplicht om de wettelijke vereisten omtrent de verwerking van gegevens te respecteren voor de door haar zelf vastgestelde doeleinden. Ze is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van haar (potentiële) klanten of partners.

4. DE GEGEVENS DIE GEBRUIKT WORDEN

Onze organisatie gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden.

Om u te kunnen identificeren, contacteren en u efficiënt te kunnen bedienen verzamelen wij de volgende gegevens:

Naam
Voornaam
Adres
Klantnummer
Email
Telefoon

De persoonlijke informatie die wij verzamelen worden verkregen door middel van formulieren en dankzij de ingestelde interactiviteit tussen u en onze website. Daarnaast kunnen wij, zoals vermeld onder punt 7, gebruik maken van cookies om persoonlijke gegevens te vergaren.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door middel van formulieren, zijnde:

Inschrijvingsformulieren op de website
Inschrijvingen voor de nieuwsbrief
Bestelformulieren
Opiniepeilingen
Wedstrijden

Wij gebruiken de verzamelde gegevens vervolgens voor de volgende doeleinden:

Opvolging van boekingen
Informatievoorziening / promotionele aanbiedingen
Statistieken
Contact
Websitebeheer (presentatie, organisatie)

5. VEILIGHEID

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden in een beveiligde omgeving bewaard. Iedereen die voor ons werkt is verplicht om de bescherming van uw gegevens te respecteren.
Wij zetten alles in het werk om de gegevensbescherming op het hoogste niveau te behouden door de laatste technologische innovaties in te zetten en zo de veiligheid van uw transacties te kunnen waarborgen. Desalniettemin, omdat geen enkel mechanisme complete zekerheid biedt, blijft een zeker risico altijd aanwezig aangezien wij Internet gebruiken om de persoonlijke gegevens over te zetten.

6. NIEUWSBRIEF

Aansluitend op uw inschrijving ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw inschrijving.

Wij gebruiken uw gegevens om u onze nieuwsbrieven toe te sturen en onze klantrelatie te optimaliseren. Uw gegevens worden uitsluitend door onszelf gebruikt en ze zullen niet gedeeld, verkocht of uitgeleend worden. Ze kunnen bekend gemaakt worden wanneer dit wettelijk is vereist.

Abonnees die onze nieuwsbrief en promotionele e-mails niet langer wensen te ontvangen kunnen op een link genaamd "uitschrijven" klikken die onderaan iedere e-mail aanwezig is.

7. COOKIES

Wij verzamelen bepaalde informatie door middel van log files en cookies. Het betreft hoofdzakelijk de volgende gegevens:

IP adres
Besturingssysteem
Bezochte en opgevraagde pagina’s
Tijdstip en dag van verbinding

Het gebruik van dergelijke bestanden stelt ons in staat om:

Verbetering van de service en een gepersonaliseerde ontvangst
Een gepersonaliseerd profiel
Opvolging van een boeking
Statistieken

8. GERECHTVAARDIGD BELANG

Onze onderneming moet als bedrijf kunnen functioneren. De Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens spreekt van een « gerechtvaardigd belang ».
Voor ons als commercieel bedrijf vormen een bepaald aantal gerechtvaardigde belangen de basis van de verwerkingen waar wij voor instaan. Het is onze taak te waken over de kwaliteit van onze diensten waarbij de balans tussen de impact die deze verwerkingen kunnen hebben op het privéleven en de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf in het oog moeten worden gehouden.
Indien u niettemin bezwaar heeft tegen bepaalde verwerkingen kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook gebruikmaken van uw rechten die de reglementering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens u biedt.

9. ONZE VERWERKERS EN LEVERANCIERS

Voor de uitvoering van een aantal handelingen doen wij een beroep op:

leveranciers
verwerkers.

Wij zien erop toe om ons te verbinden aan partners en leveranciers die betrouwbaar zijn en zich voldoende inzetten voor de beveiliging van onze gegevens en die van onze klanten.

Voor uw betalingen op afstand maken wij gebruik van de diensten van Ingenico.

10. DE KLANTENRECHTEN EN HUN UITVOERING

Het Europees reglement kent aan (potentiële) klanten de volgende rechten toe:

Recht op inzage
U kunt uw persoonlijke gegevens die wij verwerken inzien. Indien u van dit recht gebruik maakt zullen wij proberen een zo compleet mogelijk overzicht van uw gegevens te tonen. Desalniettemin kunnen sommige gegevens uit onze bestanden verwijderd zijn. Op dezelfde manier kunnen sommige gegevens die op media zijn opgeslagen om back-ups te garanderen na verloop van tijd ons niet toestaan deze gegevens weer te geven.

Recht op rectificatie
U kunt een rectificatie of een aanvulling van uw gegevens vragen bij de eerder vernoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar tegen een specifieke verwerking
Als u betwist hoe wij uw gegevens verwerken op basis van legitieme belangen, kunt u bezwaar maken tegen een specifieke verwerking. Er zijn echter gevallen waarin we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verwerken.

Recht op gegevensverwijdering
Als u vermoedt dat gegevens onjuist zijn verwerkt, kunt u verzoeken dat deze gegevens worden verwijderd. Er zijn echter juridische gevallen waarin verwijdering wettelijk niet is toegestaan.

Recht om zich tegen automatische verwerking te verzetten
U kunt zich verzetten tegen geautomatiseerde verwerkingen. Neem contact met ons op om te bepalen hoe u het best aan uw verzoek kunt voldoen. Sommige behandelingen zijn geautomatiseerd om u beter te kunnen dienen.
Voor de uitoefening van deze verschillende rechten, wees nauwkeurig in het verzoek dat u uw identiteit formuleert en motiveert. Hebt u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van ons bedrijf zoals vermeld onder punt 3.

11. WETGEVING

Wij zetten ons in voor het respecteren van de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) van het Europees Parlement van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.